நடுவ‌ர் சட்டை

எ‌ன்னடா அ‌ந்த அ‌ம்பய‌ர்… கே‌ட்‌ச் ‌பிடி‌ச்சாலு‌ம் அவு‌‌ட் குடு‌க்க மா‌ட்டீ‌ன்றா‌ர்… அத சொ‌ன்ன ‌உன‌க்கு கொலை வெ‌றி வ‌ந்‌திடு‌ம். பரவா‌யி‌ல்ல சொ‌ல்லு. அவ‌ர் சட்டையோட அ‌க்கு‌ள் பகு‌தி கிழிஞ்சி‌யிருக்காம்…
Continue reading…